/
  • Algemene Voorwaarden


  • Artikel 1 – Opdracht

   1.1 In het hierna volgende betekent Franssen Advocaten zowel het advocatenkantoor Franssen Advocaten, alsmede alle aan dit kantoor verbonden advocaten en andere medewerkers.
   1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Franssen Advocaten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht. Bij aanvaarding van een opdracht door een advocaat ontstaat een verbintenis tussen de opdrachtgever en Franssen Advocaten. Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard door Franssen Advocaten en namens haar uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404 en 7:407 Lid 2 van het BW zijn op deze overeenkomsten van opdracht niet van toepassing. De advocaten en andere medewerkers die voor Franssen Advocaten werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ook niet indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.
   1.3 Degene, ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht, wordt als cliënt aangemerkt. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt, is zowel de opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk gehouden tot een betaling van al hetgeen aan de advocaat toekomt.

   Artikel 2 – Intellectueel eigendom

   Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de advocaat is het de cliënt niet toegestaan de door de advocaat geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet door of met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, dan wel te verspreiden in welke vorm dan ook.

   Artikel 3 – Financiën

   3.1 Aan de advocaat komt toe honorarium en verschotten. Onder verschotten wordt verstaan: een vergoeding van te specificeren kosten als griffierecht, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, leges, uittrekselkosten, deurwaarderskosten, koeriersdiensten e.d.
   3.2 Vergoeding van niet te specificeren kantoorkosten zoals porti-, telefoon-, telefax-, kopieerkosten e.d., wordt forfaitair gesteld op 5% van het honorarium.
   3.3 Tussen advocaat en cliënt geldt de overeengekomen honorering, zoals deze door de advocaat schriftelijk is bevestigd. Het honorarium zal worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigdvuldigd met het uurtarief van de betreffende advocaat en 21 % BTW. Ter dekking van algemene kantoorkosten (porti-, telefoon-, fax- en kopieerkosten etc.) zal 5% van het honorarium in rekening worden gebracht.
   3.4 De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks in rekening gebracht tenzij anders overeengekomen.
   3.5 De advocaat is gerechtigd een voorschot op honorarium en verschotten te verlangen, voordat met zijn werkzaamheden een aanvang wordt gemaakt. Dit voorschot wordt met de einddeclaratie verrekend.

   Artikel 4 – Declaraties en opschorting werkzaamheden

   4.1 Klachten over een declaratie dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend binnen de betaaltermijn, vermeld in art. 5. Zolang de opdracht niet is voltooid, is de advocaat gerechtigd tussentijds te declareren.
   4.2 Indien een declaratie niet binnen de in art. 5 vermelde termijn wordt voldaan, zijn alle advocaten van het kantoor gerechtigd hun werkzaamheden op te schorten, zowel voor de desbetreffende opdracht alsook voor andere opdrachten van de cliënt dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft. Franssen Advocaten is niet aansprakelijk voor schade, materieel noch immaterieel, die ontstaat als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.

   Artikel 5 – Betalingstermijn, rente en incassokosten

   5.1 Declaraties dienen te worden voldaan binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever en de cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim zullen zijn en de wettelijke rente verschuldigd is.
   5.2 In geval van incassomaatregelen zijn tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ad 15% over het verschuldigde, met een minimum van € 110,00.

   Artikel 6 – Aansprakelijkheid

   6.1 Door Franssen Advocaten is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor zowel het kantoor als voor alle daaraan verbonden advocaten en overige medewerkers afzonderlijk, zulks voor alle diensten die worden verricht in welke hoedanigheid dan ook. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat onder deze verzekering in het voorkomende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering van toepassing zijnde eigen risico. Op aanvraag zal de advocaat informatie over de polis aan de cliënt verstrekken. Indien en voor zover geen uitkering op grond van een verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Franssen Advocaten in de betreffende zaak gedeclareerde en ontvangen bedrag. De advocaten van Franssen Advocaten alsmede al degenen die voor Franssen Advocaten werkzaam zijn of zijn geweest, zijn nimmer persoonlijk gebonden of aansprakelijk.
   6.2 Aansprakelijkheid voortvloeiende uit onvolledige of niet-tijdige ontvangst van e-mails is uitgesloten. Franssen Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, hoegenaamd ook, als gevolg van de werking van virussen of software bij ontvangst of opening van e-mailberichten.
   6.3 Bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de aan Franssen Advocaten verstrekte opdrachten zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is Franssen Advocaten niet aansprakelijk
   6.4 Het softwaresysteem, inclusief onder meer e-mailafhandeling, databeveiliging en dataopslag, wordt in opdracht van Franssen Advocaten verzorgd door BaseNet Advocatuur. Franssen Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen of dataverlies, of de gevolgen daarvan, door of bij BaseNet.

   Artikel 7 – Archivering

   Behoudens andersluidende afspraak tussen advocaat en cliënt, zal het zaaksdossier gedurende vijf jaren in het archief worden bewaard. Daarna zal dit worden vernietigd.

   Artikel 8 – Toepasselijk recht

   Op de rechtsverhouding tussen Franssen Advocaten en de opdrachtgever en de cliënt en op alle werkzaamheden van Franssen Advocaten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze rechtsverhouding zullen uitsluitend worden beslist door de Nederlandse rechter, behoudens gevallen waarin de Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is en voorziet in toepassing van geschillenbeslechting door de Geschillencommissie Advocatuur.

   Artikel 9 – Klachtenregeling

   Franssen Advocaten hecht grote waarde aan de tevredenheid van onze cliënten. Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat u dan kunt doen.

   Ons kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het Reglement in arbitrage.

   Wanneer wij er niet in slagen uw eventuele klachten over onze dienstverlening met u tot een oplossing te brengen, dan kunt u uw klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

   De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur komt tot stand door ondertekening van de door ons aan u te verzenden opdrachtbevestiging waarin naar de regeling wordt verwezen.

    

   Artikel 10 – Taal

   Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands en in het Engels. In het geval van een geschil over de inhoud en de strekking van deze algemene voorwaarden is uitsluitend de Nederlandse taal en versie bindend.

   Amsterdam, september 2017

   Read this page in English